16/6/12

Παράταση στη ρύθμιση αυθαιρέτων του Ν.4014/11

Έως και τις 14 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σαν να μην το περιμεναμε. Σαν να νομίζαμε οτι θα ήταν καταληκτική η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εντός ακυβερνησίας. Και ποιός θα ήταν εκείνος ο υπηρεσιακός υπουργός ο οποίος θα έπαιρνε τέτοια κοτζάμ ευθύνη;

Παράταση λοιπόν εν μέσω καλοκαιρινών διλλημάτων. Παράταση ανάμεσα στο ευρώ και τη δραχμή, ανάμεσα στο φόβο και την οργή... Ακολουθεί η απόφαση όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν.4014/2011 (Α΄209)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 7 του ν. 4051/2012 « Ρυθμίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του
Μνημονείου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (Α΄40).
2. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄209).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
4. Το από 7‐6‐2012 αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας περί παράτασης του
χρόνου ρύθμισης αυθαιρέτων.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) έως και 14‐9‐2012.
2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου έως και 31‐12‐2012.
3.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε περισσότερα σε άρθρο του Σκάι